Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726

Prost Hodonín

Firma Prost Hodonín s.r.o. vznikla v roce 1991. Firma se zabývá projekční a inženýrskou činností pozemních a dopravních staveb. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou staveb, vlastní projektovou činností, zastupováním zákazníka před úřady a organizacemi v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení, dále zajišťujeme technický, stavební a autorský dozor. Pracovníci naší společnosti mají autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. vydané ČKAIT a ČKA v oborech:
 
- pozemní stavby 
- dopravní stavby
- architektura
- zdravotechnika
- vytápění
- ostatní obory zajišťujeme externě
 

Projekční činnost

 
Projektová dokumentace v oboru pozemních staveb:
 
- novostavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy
 
- stavby pro bydlení (rekreační objekty, rodinné domy, bytové domy), stavby pro zdravotnictví a sociální péči (domovy pro seniory, zdravotní střediska, domovy pečovatelské služby, nemocnice, denní stacionáře, lázně), školské stavby (jesle, mateřské školy, základní školy), sportovní stavby (telocvičny, sportovní haly, hřiště, sportovní areály), stavby pro kulturu (kulturní domy, muzea, kina, galerie, společenské domy, výstavní síně), stavby pro služby a obchod (restaurace, obchodní domy, správní budovy, provozní budovy, obecní úřady, kryté bazény, prodejny, vzdělávací centra), stavby pro dočasné ubytování (penziony, ubytovny, hotely), průmyslové budovy (výrobní haly, skladovací objekty), zemědělské budovy (seníky, sklady, vinné sklepy), parky a veřejné plochy
 
- vše od návrhu až po dokumentaci pro realizaci stavby a vyřízení všech vyjádření a povolení
 
- investiční záměry, územní studie, architektonické studie, vizualizace (digitální modely ve 3D)
- projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, společné povolení, provedení stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- pasportizace staveb
- projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
- projektová dokumentace pro odstranění stavby
- vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
- barevné a tvarové řešení fasád
- zateplování budov
  
 
 
Projektová dokumentace profesí:
- projektová dokumentace ústředního vytápění - kotelny - podlahové vytápění
- výpočty tepelných ztrát včetně návrhu zateplení objektu
- posuzování otopných soustav včetně návrhu na ekonomické úpravy z hlediska úspor
- projektová dokumentace kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky 
- projektová dokumentace vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu
- výpočty denního osvětlení prostor, zastínění, oslunění
- projekty pro program "Dešťovka" - rozvody vody a kanalizace, jímání vody
 
 
 
 Projektová dokumentace v oboru dopravních staveb:
 
- silnice, místní komunikace, účelové komunikace, parkovací stání, odstavná stání, autobusové zastávky, cyklostezky, chodníky, zpevněné plochy, ZTV - základní technická vybavenost (komplexní řešení území - komunikace, parkovací stání, chodníky, kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické vedení, sdělovací vedení, veřejné osvětlení)  
 
- vše od návrhu až po dokumentaci pro realizaci stavby a vyřízení všech vyjádření a povolení
 
- investiční záměry, územní studie, vizualizace (digitální modely ve 3D)
- projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, společné povolení, provedení stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- pasportizace staveb
- projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby
- projektová dokumentace pro odstranění stavby
- vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
  
 

Inženýrská činnost

- vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlašení stavby, stavebního povolení
- vyřízení dodatečného povolení stavby
- vyřízení odstranění stavby
- zastupování stavebníka před úřady 
- výkon autorského, technického a stavebního dozoru